Ogłoszenia – Regulaminy

Regulamin zamieszczania ogłoszeń na tablicach i słupach administrowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną ZDROJOTEKA w Szczawnie-Zdroju

 1. Ogłoszenia i reklamy mogą być publikowane tylko za zgodą administratora- Miejskiej Biblioteki Publicznej ZDROJOTEKA w Szczawnie-Zdroju, ul. Wojska Polskiego 4a 58-310 Szczawno-Zdrój tel. 533108345
 2. Materiały ogłoszeniowe i reklamowe można składać w siedzibie biblioteki, w godzinach jej otwarcia, po uprzednim wypełnieniu formularza zgłoszenia (załącznik nr 1).

Godziny otwarcia biblioteki:

Cały rok (za wyjątkiem lipca i sierpnia) poniedziałki, środy, czwartki, piątki 10.00-18.00; wtorek 9.00-16.00, soboty 10.00-14.00

Lipiec-sierpień: poniedziałki, wtorki, środy, piątki 8.00-16.00; czwartek 12.00-20.00

 • Ogłoszenia i reklamy są płatne wg obowiązującego cennika (załącznik nr 2)
 • Ogłoszenia umieszczone będą na tablicach i słupach ogłoszeń w określonej lokalizacji (załącznik nr 3)
 • Wszelkie materiały ogłoszeniowe przekazywane przez Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju oraz Teatr Zdrojowy są zamieszczane bezpłatnie.
 • O miejscu ekspozycji ogłoszeń i reklam na tablicy i słupie ogłoszeniowym, decyduje kolejność przyjęcia zlecenia przez administratora.
 • Administrujący tablicami i słupami ogłoszeniowymi może odmówić wywieszenia ogłoszeń lub reklam w przypadku braku miejsca reklamowego lub innej niemożności wykonania usługi.
 • Materiały zostaną umieszczone na tablicach i słupach po wniesieniu opłaty gotówką w bibliotece lub po wpłacie na rachunek bankowy (przedstawieniu dowodu wpłaty).
 • Plakaty, które mają być umieszczone na tablicach w weekend, powinny być dostarczone do piątku do godz. 9.00
 • Bibliotece przysługuje prawo odmowy wykonania usługi w przypadku uzasadnionego przypuszczenia naruszenia dóbr osobistych w treści informacyjnej lub graficznej reklamy lub ogłoszenia.
 • W przypadku zerwania lub uszkodzenia materiału powierzonego, administrator uzupełni braki materiałami powierzonymi przez zleceniodawcę w następnym dniu roboczym.
 • Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za treść, za dopisywane treści lub informacji przez osoby trzecie oraz za stan reklam i ogłoszeń (uszkodzenie na skutek warunków atmosferycznych, niszczenie, zaklejanie, zrywanie, malowanie, rysowanie, itd.) wywieszonych materiałów, a także za odbarwienie lub inne zniekształcenie plakatów przez zamawiającego wskutek nieodpowiednich farb, wad druku papieru.
 • Samowolne wywieszanie materiałów ogłoszeniowych lub reklamowych bez zgody administratora jest zabronione. Materiały te będą usuwane.

Załącznik nr 1-  Formularz zlecenia nr………………

Nazwa i adres instytucji/osoby fizycznej/ innej:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

NIP: ………………………………..

Zleca rozklejenie plakatów Miejskiej Bibliotece Publicznej ZDROJOTEKA w Szczawnie-Zdroju

Data przyjęcia zlecenia …………………

Terminy  rozklejania    …………………………………………………………………………

Czas ekspozycji 1 plakatu: 7 dni, 14 dni

Ilość sztuk ………………….                                    Format …………………………….

Cena jednostkowa 1 szt (brutto) ………………….

Forma płatności ………………………………………….

Treść plakatów…………………..……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

Zleceniodawca zapoznał się z Regulaminem zamieszczania ogłoszeń na tablicach i słupach administrowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną ZDOJOTEKA w Szczawnie-Zdroju                                                

                                                                                      ………………………………………                                              …………………………..

Podpis  Osoby przyjmującej zlecenie                                                  Podpis Zleceniodawcy

REGYULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZDROJOTEKA W SZCZAWNIE-ZDROJU

1

PRAWO I OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z KSIĘGOZBIORU

1.Regulamin niniejszy określa warunki i zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz usług oddziałów dla dorosłych i dzieci  Miejskiej Biblioteki Publicznej im T. Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju.

 1. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, a jego znajomość należy poświadczyć własnoręcznym podpisem na deklaracji czytelniczej (zobowiązaniu). Ze zbiorów i usług Biblioteki mogą korzystać wszyscy zainteresowani.
 2. Udostępnianie zbiorów wypożyczalń, czytelni prasy oraz księgozbioru podręcznego jest ogólnie dostępne, bezpłatne i odbywa się wg zasad określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Dane osobowe czytelnika gromadzone są, przechowywane i wykorzystywane przez Miejską Bibliotekę Publiczną  w Szczawnie-Zdroju wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych książek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /DZ.U. nr 133, poz. 883/.
 4. Dane osobowe czytelnika są przechowywane przez Miejską Bibliotekę Publiczną  pięć lat.
 5. Biblioteka może pobierać opłaty za: usługi -kserokopiowanie, skanowanie, drukowanie i nagrywanie na nośnikach cyfrowych , kary z tytułu przetrzymywania zbiorów oraz wpłaty z tytułu zniszczenia lub zagubienia zbiorów.  Wysokość pobieranych opłat określa cennik zatwierdzony przez Dyrektora Biblioteki

2

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Biblioteka.
 2. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, przy czym niepodanie danych podstawowych, tj. imienia, nazwiska, PESEL-u i adresu zamieszkania, uniemożliwia zapis do Biblioteki.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, bądź usunięcia.
 4. Dane osobowe Użytkowników są wykorzystywane w celu ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz prowadzenia statystyki bibliotecznej.
 5. Pracowników Biblioteki obowiązuje zakaz udzielania osobom trzecim informacji o stanie konta czytelniczego i o danych osobowych Użytkowników.

3
ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI

 1. Przy zapisie do Biblioteki należy okazać dowód tożsamości ze zdjęciem i peselem, a po zapoznaniu się z Regulaminem, wypełnić deklarację czytelniczą (zobowiązanie) i podpisać ją. Osoby, które odmówią okazania dokumentu i wypełnienia karty zapisu będą mogły korzystać ze zbiorów Biblioteki tylko na miejscu.
 2. Złożenie podpisu jest równoznaczne z:

a) zobowiązaniem się do przestrzegania niniejszego Regulaminu,

b) wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Bibliotekę w ramach uprawnień wynikających z Ustawy o bibliotekach, przepisów Ustawy o statystyce publicznej i Ustawy o ochronie danych osobowych,

c) przyjęciem odpowiedzialności za stan i terminowy zwrot wypożyczonych zbiorów bibliotecznych.

3. Użytkownika niepełnoletniego do Biblioteki zapisuje rodzic lub opiekun prawny, który podpisuje w jego imieniu deklarację czytelniczą (zobowiązanie), jednocześnie przejmując odpowiedzialność za wypełnianie zobowiązań w stosunku do Biblioteki. Podstawą zapisu nieletniego jest dokument tożsamości jednego  z rodziców lub opiekunów prawnych i legitymacja szkolna.

4. Przy zapisie Użytkownik otrzymuje kartę biblioteczną, która uprawnia go do korzystania ze zbiorów wszystkich działów MBP w Szczawnie-Zdroju.

 Wydanie karty jest bezpłatne. Użytkownik zobowiązany jest do okazywania karty przy dokonywaniu wypożyczeń i korzystaniu z czytelni oraz Internetu.

5.Użytkownik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie danych personalnych, w szczególności miejsca zamieszkania.

6. Od osób, które nie są stałymi mieszkańcami miasta Szczawna -Zdroju i gminy Wałbrzych pobierana jest dodatkowo kaucja w wys. 20 zł za 1 książkę  .                   Za wpłaconą kaucję na życzenie czytelnika  wydawane jest pokwitowanie  .  Zwrot kaucji następuje tylko przy zwrocie książki, a jej odbiór czytelnik potwierdza podpisem. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni nieodebrane kaucje zostaną wpłacone na konto Biblioteki.

7.   W wypożyczalni obowiązuje wolny dostęp do półek, z wyjątkiem księgozbioru podręcznego i prasy, które udostępnia bibliotekarz.

8.    Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki tradycyjne i 4 audiobooki, na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.

a) Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych zbiorów, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Użytkowników.

b) W przypadku osób starszych i niepełnosprawnych lub w indywidualnych przypadkach możliwe jest zwiększenie limitu wypożyczeń w jednym dziale oraz przesunięcie terminu zwrotu.

9.     Za przetrzymaną książkę pobierana jest opłata w wys. 0,50 zł od 1 książki za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu.

Biblioteka jest instytucją partnerską Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica (CWPN Academica, System). Z  jej zbiorów Użytkownicy pracowni internetowej Biblioteki mogą korzystać bez ograniczeń.

Czytelnicy Biblioteki ( stali mieszkańcy Szczawna- Zdroju i gminy Wałbrzych) mają możliwość bezpłatnego korzystania z Legimi.  Aby otrzymać bezpłatny kod, Czytelnik zobowiązany jest posiadać kartę biblioteczną i aktywnie (przynajmniej raz w kwartale) wypożyczać książki  z księgozbioru biblioteki. Kody  i instrukcję należy odebrać osobiście  w bibliotece, po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym kontakcie.

4

POSZANOWANIE ZBIORÓW

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów i ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie powstałe z jego winy zniszczenia i uszkodzenia zbiorów.
 2. W razie zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiego samego egzemplarza bądź wypłacenia odszkodowania .
 3. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz, w zależności od aktualnej wartości książki oraz jej dostępności na rynku.
 4. Wszelkie  zauważone  uszkodzenia książki  należy zgłaszać  bibliotekarzowi.    

5

ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI PRASY I KSIĘGOZBIORU PODRĘCZNEGO                                            

 1. Z księgozbioru podręcznego  i czasopism korzysta się tylko za pośrednictwem bibliotekarza.
 2. Książek i czasopism, które zostały udostępnione do wykorzystania na miejscu, nie wolno wynosić z czytelni czasopism.  
 3. Użytkownik zostawia u bibliotekarza kartę biblioteczną bądź ważny dokument tożsamości.
 4. Przed opuszczeniem czytelni Użytkownik zwraca książki oraz czasopisma i otrzymuje pozostawiony  dokument.
 1. Bieżące numery czasopism wypożycza się tylko na miejscu, starsze czasopisma można wypożyczyć na 7 dni.

6
ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK Z KSIĘGOZBIORU PODRĘCZNEGO I GIER
PLANSZOWYCHNA ZEWNĄTRZ

 1. Dopuszcza się możliwość krótkoterminowego wypożyczania książek z księgozbioru podręcznego oraz gier planszowych na zewnątrz.
 1. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki lub jedną grę na okres jednego tygodnia.
 2. O możliwości wypożyczenia książki oraz gry  każdorazowo decyduje dyżurujący bibliotekarz.
 3. Nie wypożycza się na zewnątrz: encyklopedii, słowników, albumów, atlasów, map i leksykonów.
 4. Książki i gry  wypożyczane są tylko zarejestrowanym Użytkownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Szczawnie –Zdroju, posiadającym aktualne konto biblioteczne i kartę biblioteczną, nieobciążone zaległymi wypożyczeniami.
 5. Użytkownik winien okazać bibliotekarzowi kartę biblioteczną bądź ważny dokument tożsamości oraz wypełnić oświadczenie, w którym zobowiąże się do terminowego zwrócenia wypożyczonych książek i gier, bądź  poniesienia finansowych konsekwencji niedotrzymania zobowiązania oraz własnoręcznym podpisem na karcie książki potwierdzić fakt jej wypożyczenia .
 6. Za niezwrócone w terminie książki naliczana jest opłata w wysokości 0,50 zł od 1 książki za każdy tydzień po terminie zwrotu.
 7. Za dzieła rzadkie i wartościowe ustala się kaucję w wysokości 100 zł. Za wpłaconą kaucję wydawane jest pokwitowanie. Zwrot kaucji następuje wyłącznie po oddaniu książki.
 1. Za wypożyczenie gier planszowych ustala się kaucję w wysokości 50 zł lub 100 zł, w zależności od rodzaju gry.
 1.  Czytelnik, który nie zastosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu, zostanie  pozbawiony prawa wypożyczania książek z księgozbioru podręcznego  oraz gier planszowych na zewnątrz.              

7

ZASADY KOPIOWANIA

 1. Użytkownik ma prawo, w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek prywatny, do reprodukowania (kopiowania) materiałów bibliotecznych.
 2. Kopiowanie  zbiorów odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.
 3. Zbiory Biblioteki mogą być reprodukowane  na terenie Biblioteki,

poprzez:

   –  kserokopiowanie;

   – wydruki  z baz komputerowych;

   – skanowanie i wykonywanie wydruków;

   – skanowanie i nagrywanie na nośnikach cyfrowych.

 1. Opłaty za kopiowanie należy uiścić u dyżurującego bibliotekarza, który wystawi rachunek, zgodnie z „Cennikiem usług świadczonych odpłatnie przez Miejska Bibliotekę Publiczną w Szczawnie-Zdroju”. 

8

PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Użytkownicy mogą być pozbawieni prawa do korzystania z Biblioteki, jeżeli:
  1. nie przestrzegają zasad regulaminów obowiązujących na terenie Biblioteki,
  2. nie respektują norm i zasad zachowania obowiązujących w miejscach publicznych w sposób uwłaczający godności osobistej Użytkowników i pracowników Biblioteki, bądź ograniczający ich prawo do swobodnego korzystania z usług Biblioteki lub realizowania obowiązków zawodowych,
  3. nie zachowują elementarnych zasad higieny osobistej,
  4. swoim zachowaniem stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia innych Użytkowników oraz pracowników Biblioteki.
  5. Użytkownik będący pod wpływem alkoholu lub środków odurzających ma zakaz wstępu do Biblioteki.

       Od takiej decyzji przysługuje prawo odwołania do dyrektora biblioteki. 

 • Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu, e-papierosów, spożywania alkoholu i posiłków, używania środków odurzających, wprowadzania rowerów, zwierząt oraz – w pomieszczeniach, w których udostępnia się zbiory – rozmów przez telefon komórkowy.
 • W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia osoby przebywające na terenie Biblioteki powinny bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez pracowników placówki.
 • Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
 • W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem prawo decyzji przysługuje dyrektorowi biblioteki .                                   
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Szczawnie-Zdroju zastrzega  sobie możliwość domagania się zwrotu nieoddanych przez Użytkownika książek na drodze sądowej.