Blisko

BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność na realizację zadań w latach 2024-2025

Nasz projekt „Zdrojoteka- zbliża pokolenia” otrzymał dofinansowanie w wysokości 100 000 zł i będzie realizowany w ciągu 2 lat.

Konkurs BLISKO – Biblioteka | Lokalność |Inicjatywy |Społeczność | Kooperacja | Oddolność – adresowany jest do bibliotek publicznych będących samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury oraz samorządowych instytucji kultury dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska lub miasto na prawach powiatu do 100 tys. mieszkańców oraz pod warunkiem prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej zadania, a w szczególności środków finansowych NCK oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

Kluczowe cele konkursu:

  • wzmocnienie czytelnictwa;
  • włączenie nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacja społeczności lokalnych w działania na rzecz upowszechniania czytelnictwa;
  • nawiązywanie i rozwijanie lokalnych partnerstw na rzecz wzmacniania roli bibliotek jako lokalnych centrów dostępu do wiedzy i kultury, jako tzw. „trzeciego miejsca” (po domu i pracy) jednoczącego społeczność lokalną – przestrzeni do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku;
  • podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek publicznych, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek.

Cele projektu „Zdrojoteka- zbliża pokolenia”

Głównym celem zadania jest wzbogacenie oferty kulturalnej biblioteki skierowanej do mieszkańców miasta i odpowiadającej na rzeczywiste potrzeby różnych grup pokoleniowych. Zadanie zakłada realizację wspólnych działań wielopokoleniowych, których celem jest integracja mieszkańców i uznanie (szczególnie przez młodsze pokolenia) biblioteki jako „swojego” miejsca. Miejsca umożliwiającego szeroko pojęte spotkanie z drugim człowiekiem, możliwość poszerzania wiedzy, rozwijania zainteresowań związanych z literaturą, sztuką, muzyką, technologiami komunikacyjno-cyfrowymi, rękodziełem, sztuką filmową. Celem zadania jest również rozwijanie partnerstw poprzez udział w szkoleniach, warsztatach oraz dzieleniu się swoimi doświadczeniami. W działaniach weźmie udział 11 partnerów, w tym bibliotekarze z bibliotek publicznych, szkolnych, uczniowie szkół podstawowych i średnich, nauczyciele, członkowie Stowarzyszenia Nowoczesny Senior.