Autor: Biblioteka

VI dyktando „O pióro Burmistrza Szczawna-Zdroju”.

REGULAMIN VI DYKTANDA „O PIÓRO BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU”

1. Organizatorzy

a)  Organizatorem V Dyktanda „O pióro burmistrza Szczawna-Zdroju” jest Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju.

b) Fundatorem nagrody głównej jest Burmistrz Szczawna – Zdroju Pan Marek Fedoruk.

2.Zasady uczestnictwa

a)  W Dyktandzie mogą uczestniczyć osoby powyżej 13 roku życia mieszkające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

b)  Dyktando przebiegać będzie w II kategoriach:

I  kategoria  Juniorzy 13-18 lat

II  kategoria  Dorośli powyżej 18 lat

c)  Warunkiem uczestnictwa w Dyktandzie jest osobiste zgłoszenie się oraz wcześniejsza rejestracja, wypełnienie formularza i przekazanie go organizatorom  /załącznik nr 1-dorośli/ lub /załącznik nr 2-juniorzy/ .

d)  Udział w Dyktandzie należy zgłosić do 07.06.2022 roku do godz. 18.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej, wypełniając stosowne formularze.

e)  Organizator gwarantuje udział w Dyktandzie 20 osobom, które jako pierwsze dokonają  rejestracji.

f)  W konkursie nie mogą uczestniczyć absolwenci filologii polskiej.

g)  Udział w konkursie jest bezpłatny.

h)  Uczestnik, przystępując do konkursu i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez MBP w Szczawnie-Zdroju w celu dokumentacji  (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997, z późniejszymi zmianami Dz. U. 133/97).

i)   Każdy z uczestników konkursu wyraża nieodwołalną zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w czasie konkursu, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku i danych w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w każdej formie i technice, w nieograniczonym czasem i przestrzenią polu eksploatacji, służących pośrednio lub bezpośrednio promocji konkursu.

3. Jury

a)  Nad przebiegiem konkursu czuwa Jury, złożone z polonistów pod przewodnictwem mgr filologii polskiej.

b) Jury czuwa nad organizacją i przebiegiem Dyktanda.

c) Członkowie Jury zajmują się ogłoszeniem listy nagrodzonych, interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem związanych z przebiegiem Dyktanda sporów.

d) Jury może podjąć decyzję o wykluczeniu z Dyktanda uczestnika, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.

e) Jury zobowiązane jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac oraz zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi, a także poziomem prac piszących.

4.Przebieg konkursu

a) Konkurs odbędzie się w bibliotece, na ul. Mickiewicza 3 w Szczawnie-Zdroju  08.06.2022 o godz. 17.00 (dzieci) oraz o godz. 18.00 (dorośli)

b) Kategoria Juniorzy o godz. 17.00  (prosimy o przybycie najpóźniej 10 minut przed dyktandem).

c)  Kategoria Dorośli o godz. 18.00  (prosimy o przybycie najpóźniej 10 minut przed dyktandem).

d) Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac,  korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.), słowników.

e) Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi literami.

f) Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna.

g) Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać wersalików, czyli wielkich liter.

h) Jeśli na podstawie napisanych przez uczestników konkursu dyktand nie będzie można wyłonić zwycięzcy (będzie kilka prac bezbłędnych lub prac z tą samą liczbą błędów), Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki, w wyniku której wyłonieni zostaną finaliści, którzy popełnili najmniej błędów.

i) Ogłoszenie wyników odbędzie się dn. 10.06.22 o godz. 18.30 w bibliotece przy ul. Mickiewicza 3 w Szczawnie-Zdroju  Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym  przez Organizatorów.

j)  Tekst dyktanda opracowany zostanie na podstawie zasad pisowni i interpunkcji zawartych   w Wielkim słowniku ortograficznym PWN, pod redakcją Edwarda Polańskiego, Wydawnictwo    Naukowe PWN, Warszawa 2016

5.Nagrody

a) Zwycięzcy VI DYKTANDA otrzymają nagrodę główną (pióro) i tytuł UZDROWISKOWEGO MISTRZA ORTOGRAFII.

b) Wszyscy uczestnicy dyktanda otrzymają pamiątkowe dyplomy.

6.Postanowienia końcowe

a) Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego Regulaminu.

b) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności będą tego wymagać) do skrócenia, przedłużenia, unieważnienia konkursu lub pewnych jego etapów.

c) Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym Regulaminie zostaną wykluczeni z udziału w konkursie. W trakcie konkursu decyzję o wykluczeniu podejmować będą osoby pilnujące przestrzegania przez piszących dyktando postanowień Regulaminu.

d) Niniejszy Regulamin dostępny jest w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. T. Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju oraz na stronie internetowej: www.mbp-szczawno.pl

e) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne

zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora.

f) Sytuacje nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator lub Jury Dyktanda.

**********************************************************************************

                                                             >>>>ZAŁĄCZNIKI<<<<

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że akceptuję regulamin VI DYKTANDA „O PIÓRO BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU” organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczawnie-Zdroju oraz wyrażam zgodę na opublikowanie zdjęć oraz informacji o udziale, wynikach na stronie internetowej MBP w Szczawnie-Zdroju, portalu Facebook MBP, stronie Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju oraz w regionalnych mediach, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. nr 101 poz.926 z póź. zm./

DATA I PODPIS…………………………………………………………………………………

ZAŁĄCZNIK NR 2 DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

FORMULARZ

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka……………………………………………………………

w V DYKTANDZIE „O PIÓRO BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU” oraz akceptuję regulamin VI DYKTANDA „O PIÓRO BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU” organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczawnie-Zdroju oraz wyrażam zgodę na opublikowanie zdjęć oraz informacji o udziale, wynikach mojego dziecka na stronie internetowej MBP w Szczawnie-Zdroju, portalu Facebook MBP, stronie Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju oraz w regionalnych mediach, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. nr 101 poz.926 ze zm./

DATA I PODPIS………………………………………………………………………………

Znajdź ukrytą książkę!

W piątek książka ukryła się wśród przepięknych bukietów  w kwiaciarni Pani Izabeli Rzeczyckiej na ul. Równoległej. A gdzie ukryła się książka? Dziś ma ochotę na coś słodkiego!

Znajdź ukrytą książkę.

W czwartek książka schowała się w świetnie zaopatrzonym i z miłą obsługą, sklepiku „Świeże jajka” na skrzyżowaniu ulic Solickiej i Kościuszki. Odnalazła ją Pani Maria Wróblewska.  Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zdjęcie! A dokąd należy udać się dziś aby zdobyć książkę?

Spotkanie autorskie z Joanną Lamparską.

Legimi

Część naszych czytelników już wie, że czytać można zawsze i wszędzie a to za sprawą aplikacji Legimi. Wystarczy smartfon, tablet lub czytnik, aby uzyskać bezpłatny dostęp do 140 000 książek. W naszej bibliotece można otrzymać specjalny kod.

Znajdź ukrytą książkę! W środę książka znalazła schronienie w świetnie zaopatrzonym w miody, herbaty, słodycze i pamiątki sklepiku „ Dary Natury” na ul. Kościuszki.Gdzie jest dziś?

Znajdź ukrytą książkę. Wczoraj książka ukryła się w „Aptece Pod Lwami” na ul. Kościuszki. A gdzie jest dziś?

Gdzie jest książka

Konkurs literacko-plastyczny „Urokliwe Szczawno- miasto w kwiatach”- regulamin i załączniki.

     Miejska Biblioteka Publiczna w Szczawnie-Zdroju zaprasza dzieci,  młodzież i wszystkich dorosłych miłośników naszego miasta  do udziału w  konkursie literacko-plastycznym „Urokliwe Szczawno- miasto w kwiatach”. Konkurs jest ogłoszony w związku z Dniami Szczawna- Zdroju.

     REGULAMIN   KONKURSU  LITERACKO-PLASTYCZNEGO „Urokliwe Szczawno- miasto w kwiatach ”.

 1. Organizator

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju.

 •  Cele konkursu:
 • Promocja miasta i ukazanie jego uroku wiosną oraz piękna i różnorodności szczawieńskiej przyrody  .
 • Rozwijanie uzdolnień literacko- plastycznych dzieci i  pobudzanie aktywności twórczej dorosłych.
 • Poszukiwanie nowych talentów.
 •  Zasady i uczestnicy konkursu:
 •  Przedmiotem konkursu jest napisanie utworu literackiego (np. wiersza, opowiadania, listu itp.) lub wykonanie pracy plastycznej,  ukazujących  piękno miasta i otaczającej je przyrody.
 •  Uczestnikami mogą być wszystkie osoby zainteresowane tematem, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania.
 •  Utwory literackie i prace plastyczne będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

I – do 10 lat

II – od 11 do 18 lat

III- powyżej 18 lat

 •  W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnie-Zdroju ani członkowie ich rodzin.

4. Forma pracy

 • Forma utworu literackiego i pracy plastycznej ; dowolna, zgodnie z artystycznymi wyborami twórców.
 • Treść zgodna z tematem konkursu; ukazanie uroku Szczawna- Zdroju  oraz piękna i różnorodności szczawieńskiej przyrody  .
 • Utwór literacki powinien być napisany samodzielnie, również  praca plastyczna wykonana samodzielnie, nigdzie do tej pory nie publikowane i nie nagradzane. Prace kopiowane z książek, czasopism i internetu nie będą brane pod uwagę.
 • Praca literacka musi zawierać minimum 8 wersów lub 1 stronę formatu A4, maksimum 3 strony formatu A4.
 • Prace powinny być wydrukowane, napisane czcionką Times New Roman 12, interlinia 1,5.
 • Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką, wg artystycznego wyboru  twórcy, format max A3

5. Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych.

 • Utwory literackie i prace plastyczne należy nadsyłać lub dostarczać osobiście w zaklejonej kopercie do dnia 05 czerwca  2022 r. na adres Miejska Biblioteka  Publiczna, ul. Mickiewicza 3, 58-310 Szczawno- Zdrój.
 •  Praca musi być opatrzona godłem tzn. pseudonimem autorskim. Godło jest zastępnikiem imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konkursie literackim, który z założenia jest anonimowy. Godłem może być słowo, zestaw liter bądź cyfr.
 •  Do nadesłanej pracy  należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną tym samym godłem. W kopercie powinna znajdować się kartka z następującymi informacjami o autorze :
 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • telefon,
 • e-mail kontaktowy
 • klauzulę (oświadczenie):  zgoda  autora/rodzica (załączniki)   na udział w konkursie                                                                                             
 •  Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 utwory lub prace plastyczne.
 • Utwory literackie i prace plastyczne nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani nagradzane i muszą stanowić własność autora.
 • Trzy najlepsze utwory literackie i trzy najlepsze prace plastyczne zostaną nagrodzone / przewidziane są atrakcyjne nagrody /, wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.
 •  Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

6. Rozstrzygnięcie konkursu.

 •  Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie biblioteki i urzędu miasta do 10.06.2022 roku. O szczegółach; prezentacji najlepszych utworów literackich i prac plastycznych, wręczeniu nagród i dyplomów poinformujemy na naszej stronie po rozstrzygnięciu konkursu.
 • Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej MBP oraz ogłoszona w lokalnej prasie.
 • Laureatom mieszkającym poza Szczawnem nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą

7. Postanowienia końcowe.

 • Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków jego regulaminu.
 •  Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie i prezentacji na wystawach.
 • Prace dostarczone po terminie,  niezgodne z regulaminem, o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami etycznymi nie będą brane pod uwagę.
 •  W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.
 •  Regulamin Konkursu jest dostępny w bibliotece i na stronie internetowej www.mbp-szczawno.pl.

                                                       >>  ZAŁĄCZNIKI <<

      ZAŁĄCZNIK NR 1

    Zgoda na udział w konkursie osoby niepełnoletniej.

    Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

    …………………………………………………………………………………………………..

    w konkursie literacko-plastycznym „Urokliwe Szczawno- miasto w kwiatach”, organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczawnie-Zdroju, akceptuję regulamin konkursu, przekazuję na organizatorów prawa autorskie do prac plastycznych i utworów literackich oraz wyrażam zgodę na opublikowanie zdjęć oraz informacji o udziale, wynikach mojego dziecka na stronie internetowej MBP w Szczawnie-Zdroju, portalu Facebook MBP, stronie Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju oraz w regionalnych mediach, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. nr 101 poz.926 ze zm./

    ………………………………………………………….

Data i czytelny podpis

    ZAŁĄCZNIK NR 2

   Zgoda na udział w konkursie .

    Ja niżej podpisany/a oświadczam, że akceptuję regulamin konkursu literacko-plastycznego „Urokliwe Szczawno- miasto w kwiatach”, organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczawnie-Zdroju przekazuję na organizatorów prawa autorskie do prac plastycznych i utworów literackich oraz wyrażam zgodę na opublikowanie zdjęć oraz informacji o udziale, wynikach na stronie internetowej MBP w Szczawnie-Zdroju, portalu Facebook MBP, stronie Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju oraz w regionalnych mediach, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. nr 101 poz.926 z póź. zm./

    …………………………………………….……………….

Data i czytelny podpis

Konkurs literacko-plastyczny „Urokliwe Szczawno- miasto w kwiatach”.