Autor: Biblioteka

Dofinansowanie projektu „Zdrojoteka otwarta dla każdego!”.

Spotkanie autorskie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Podsumowanie projektu „W poszukiwaniu śladów polskich w Szczawnie-Zdroju”

Zapraszamy na promocję książki w której zamieszczone są wiersze uczestników konkursu poetyckiego organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczawnie-Zdroju „Urokliwe Szczawno”. Wystawa akwareli Grażyny Parys połączona zostanie z wernisażem prac dzieci, które brały udział w zajęciach wakacyjnych „Ko(s)miczne wakacje” w oddziale dziecięcym. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Zareklamuj Księgę henrykowską” odbędzie się podczas wernisażu.

„Czy gluten jest zdrowy?”

Zapraszamy na kolejne spotkanie z panią Bogumiłą Nastawską – „Czy gluten jest zdrowy”. Warsztaty pieczenia chleba połączone z krótką prelekcją na temat glutenu. Bardzo prosimy o przyniesienie ze sobą słoiczków na zakwas.

Spotkanie autorskie z Michałem Rusinkiem

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH I CZYTELNI PRASY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU :

 REGULAMIN WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH I CZYTELNI PRASY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU :

  § 1.                                               PRAWO I OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z KSIĘGOZBIORU :
 1. Ze zbiorów wypożyczalni moją prawo korzystać osoby od lat 15-tu, a tylko w wyjątkowych przypadkach poniżej / za zgodą bibliotekarza/.
 2. Udostępnianie zbiorów wypożyczalni, czytelni prasy oraz księgozbioru podręcznego jest ogólnie dostępne, bezpłatne i odbywa się wg zasad określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Dane osobowe czytelnika gromadzone są, przechowywane i wykorzystywane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczawnie-Zdroju wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych książek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /DZ.U. nr 133, poz. 883/.
 4. Dane osobowe czytelnika są przechowywane przez Miejską Bibliotekę Publiczną pięć lat, a osób przetrzymujących książki- do czasu spisania zaległych książek ze stanu księgozbioru biblioteki.
  § 2. ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI :
 5. Czytelnik przy zapisie powinien przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL, wypełnić kartę zapisu oraz własnoręcznym podpisem zobowiązać się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Osoby, które odmówią okazania dokumentu i wypełnienia karty zapisu będą mogły korzystać ze zbiorów Biblioteki tylko na miejscu.
 6. Za niepełnoletniego czytelnika wypełniają kartę zapisu i poręczają rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu nieletniego jest dokument tożsamości jednego z rodziców lub opiekunów prawnych i legitymacja szkolna.
 7. Od osób, które nie są stałymi mieszkańcami miasta Szczawna -Zdroju i gminy Wałbrzych pobierana jest dodatkowo kaucja w wys. 20 zł za 1 książkę . Za wpłaconą kaucję na życzenie czytelnika wydawane jest pokwitowanie .
 8. Zwrot kaucji następuje tylko przy zwrocie książki, a jej odbiór czytelnik potwierdza podpisem.
 9. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni nieodebrane kaucje zostaną wpłacone na konto biblioteki.
 10. W wypożyczalni obowiązuje wolny dostęp do półek, z wyjątkiem księgozbioru podręcznego i prasy, które udostępnia bibliotekarz.
 11. Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki, na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 12. Za przetrzymaną książkę pobierana jest opłata w wys. 0,50 zł od 1 książki za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu. § 3 POSZANOWANIE ZBIORÓW :
 13. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów i ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie powstałe z jego winy zniszczenia i uszkodzenia zbiorów.
 14. W razie zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiego samego egzemplarza bądź wypłacenia odszkodowania .
 15. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz, w zależności od aktualnej wartości książki oraz jej dostępności na rynku.
 16. Wszelkie zauważone uszkodzenia książki należy zgłaszać bibliotekarzowi. § 4 ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI PRASY I KSIĘGOZBIORU PODRĘCZNEGO : 1. Z księgozbioru podręcznego i czasopism korzysta się tylko za pośrednictwem bibliotekarza.
 17. Książek i czasopism, które zostały udostępnione do wykorzystania na miejscu, nie wolno wynosić z czytelni.
 18. Czytelnik zostawia u bibliotekarza ważny dokument tożsamości.
 19. Przed opuszczeniem czytelni użytkownik zwraca książki oraz czasopisma i otrzymuje pozostawiony dokument.
 20. Bieżące numery czasopism wypożycza się tylko na miejscu, starsze czasopisma można wypożyczyć na 7 dni. § 5 ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK Z KSIĘGOZBIORU PODRĘCZNEGO NA ZEWNĄTRZ :
 21. Dopuszcza się możliwość krótkoterminowego wypożyczania książek z księgozbioru podręcznego na zewnątrz.
 22. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres jednego tygodnia.
 23. O możliwości wypożyczenia książki każdorazowo decyduje dyżurujący bibliotekarz.
 24. Nie wypożycza się na zewnątrz: encyklopedii, słowników, albumów, atlasów, map i leksykonów.
 25. Książki wypożyczane są tylko zarejestrowanym czytelnikom Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnie –Zdroju, posiadającym aktualne konto biblioteczne, nieobciążone zaległymi wypożyczeniami.
 26. Czytelnik winien okazać bibliotekarzowi ważny dokument tożsamości oraz wypełnić oświadczenie, w którym zobowiąże się do terminowego zwrócenia wypożyczonych książek, bądź poniesienia finansowych konsekwencji niedotrzymania zobowiązania oraz własnoręcznym podpisem na karcie książki potwierdzić fakt jej wypożyczenia .
 27. Za niezwrócone w terminie książki naliczana jest opłata w wysokości 0,50 zł od 1 książki za każdy tydzień po terminie zwrotu.
 28. Za dzieła rzadkie i wartościowe ustala się kaucję w wysokości 100 zł.Za wpłaconą kaucję wydawane jest pokwitowanie. Zwrot kaucji następuje wyłącznie po oddaniu książki.
 29. Czytelnik, który nie zastosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu, zostanie pozbawiony prawa wypożyczania książek z księgozbioru podręcznego na zewnątrz. § 6 ZASADY KOPIOWANIA :
 30. Użytkownik ma prawo, w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek prywatny, do reprodukowania (kopiowania) materiałów bibliotecznych.
 31. Kopiowanie zbiorów odbywa się na wyłączną odpowiedzialność czytelnika.
 32. Zbiory Biblioteki mogą być reprodukowane na terenie biblioteki,
  poprzez:
 • kserokopiowanie;
 • wydruki z baz komputerowych;
 • skanowanie i wykonywanie wydruków;
 • skanowanie i nagrywanie na nośnikach cyfrowych.
 1. Opłaty za kopiowanie należy uiścić u dyżurującego bibliotekarza, który wystawi rachunek, zgodnie z „Cennikiem usług świadczonych odpłatnie przez Miejska Bibliotekę Publiczną w Szczawnie-Zdroju”. § 7 PRZEPISY KOŃCOWE : Nieprzestrzeganie Regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie w wypożyczalni i czytelni może spowodować okresowe lub stałe zawieszenie w prawach korzystania z niej. Od takiej decyzji przysługuje prawo odwołania do dyrektora biblioteki.
 2. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem prawo decyzji przysługuje dyrektorowi biblioteki .
 3. Miejska Biblioteka Publiczna w Szczawnie-Zdroju zastrzega sobie możliwość domagania się zwrotu nieoddanych przez czytelnika książek na drodze sądowej.

VII Noc Bibliotek

Przed nami ogólnopolska akcja Noc Bibliotek, do której dołączyliśmy! Zapraszamy na wyjątkowy wieczór dorosłych i dzieci. Będzie wiele atrakcji – konkurencje sportowe, czytanie na czas, koło fortuny, muzyka i nastrój, który może być tylko w bibliotece! Czekamy na Was 9. października!!!

Wykład

Zapraszamy do szczawieńskiej biblioteki na wykład o pobliskiej „Niezwykłej wsi”

Zapraszamy na wykład do biblioteki