Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu literackiego „Sen o Szczawnie”.

 Na konkurs wpłynęło wiele prac literackich  nie tylko z naszych okolic, ale też z całej Polski. Jury miało trudne zadanie, aby  z wielu utworów na wysokim poziomie artystycznym wybrać te najlepsze.  Pod uwagę brano m.in. pomysłowość, język i oryginalność. Ostatecznie  postanowiono przyznać :

W kategorii MŁODZIEŻ:

                           I miejsce –         Nena Mandziak

      W kategorii DOROŚLI:

                          I miejsce –       Monika Potapczuk

                          II miejsce – Tadeusz Charmuszko

                        III miejsce  –  Grażyna Kulesza Szypulska

Zwycięzcom  gratulujemy , a wszystkim uczestnikom , którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie serdecznie  dziękujemy . Wręczenie dyplomów i  nagród nastąpi 10 października 2023 r. o godz. 17:00, podczas uroczystego otwarcia wyremontowanej biblioteki.

Remont naszej siedziby dobiegł końca i już wracamy. Do 21 września można jeszcze pożyczyć książki w bibliotece na ul. Mickiewicza 3. Od 22 września do odwołania będzie nieczynne!

#remontbiblioteki

Nowe, ciekawe zajęcia w bibliotece -warsztaty z makramy!

Zajęcia będą odbywać się w budynku przy ul. Mickiewicza 3 w czwartek i piątek (31 sierpnia i 01 września 2023) w godz. 10:00-13:00. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o wcześniejsze zapisy!

Dzień Niepodległości Ukrainy

24 sierpnia Dzień Niepodległości Ukrainy

24 серпня — День незалежності України ?￰゚ヌᆭ?￰゚ヌᆭ?￰゚ヌᆭ

Dzisiaj obchodzimy wyjątkowe święto. Wyjątkowe przede wszystkim dla naszych Przyjaciół z Ukrainy, ale od 24 lutego również i dla nas. Dzień Niepodległości Ukrainy obchodzony jest corocznie od 1992 roku, ale w 2022 roku mówi o nim cały świat. ?

Wszystkim Siostrom i Braciom z Ukrainy życzymy wytrwałości, siły i wiary w lepsze jutro. Tak jak i Wy, z nadzieją patrzymy w przyszłość i liczymy, że będzie ona bezpieczna i demokratyczna — zarówno w Waszym kraju, jak i w całej Europie. ???❤️

Uwaga

Uwaga

Narodowe Czytanie 2023 r.

Uwaga!

Nowy konkurs literacki na wakacje!

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczawnie-Zdroju zaprasza dzieci,  młodzież i wszystkich dorosłych miłośników naszego miasta  do udziału  w  konkursie literackim   „Sen o Szczawnie”.

       REGULAMIN   KONKURSU  LITERACKIEGO „Sen o Szczawnie”.

  1. Organizator

Organizatorem konkursu jestMiejska Biblioteka Publiczna im. T. Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju.

  • 2. Cele konkursu:

– Promocja miasta i ukazanie jego piękna ,

 -Rozwijanie uzdolnień literackich dzieci i  pobudzanie aktywności twórczej dorosłych,

-Odkrywanie nowych talentów

  3. Zasady i uczestnicy konkursu:

Przedmiotem konkursu jest napisanie utworu literackiego o Szczawnie-Zdroju,

– Uczestnikami mogą być wszystkie osoby zainteresowane tematem, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania ,

– prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

  I – do 10 lat

  II od 11 do 18 lat

  III- powyżej 18 lat

– W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnie-Zdroju ani członkowie ich rodzin.

         4. Forma pracy

  -Forma utworu ; dowolna, zgodnie z artystycznymi wyborami twórców- może to być wiersz, opowiadanie, nowelka, wspomnienie, mile widziany komiks!

– Treść – zgodna z tematem konkursu; temat konkursu w żaden sposób nie ogranicza twórczej wyobraźni uczestników

-Utwór powinien być napisany samodzielnie (za wyjątkiem komiksu, który może być pracą zespołową!), nigdzie do tej pory nie publikowany i nie nagradzany. Prace kopiowane z książek, czasopism i Internetu nie będą brane pod uwagę,

-Praca musi zawierać minimum 8 wersów, maksymalnie 3 strony A4, za wyjątkiem komiksu, który może liczyć 5 stron A4!

-Prace powinny być wydrukowane, napisane czcionką Times New Roman 12, interlinia 1,5;

      5. Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych.

 – Prace należy nadsyłać lub dostarczać osobiście w zaklejonej kopercie do dnia 04.09. 2023 r.  na adres ; Miejska Biblioteka  Publiczna , ul. Mickiewicza 3, 58-310 Szczawno- Zdrój

– Praca musi być opatrzona godłem, tzn. pseudonimem autorskim. Godło jest zastępnikiem imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konkursie literackim, który z założenia jest anonimowy. Godłem może być słowo, zestaw liter bądź cyfr.    Prosimy nie podpisywać dostarczonych  prac własnym imieniem i nazwiskiem!

– Do nadesłanej pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną tym samym godłem. W kopercie powinna znajdować się kartka z następującymi informacjami o autorze :

  • imię i nazwisko,
  • data urodzenia,
  • adres zamieszkania,
  • telefon,
  • e-mail kontaktowy
  • klauzulę (oświadczenie):  zgoda  autora/rodzica (załączniki)   na udział w konkursie 

– Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 utwory.                                                                                           

– Utwory nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani nagradzane i muszą stanowić własność autora.

– Trzy najlepsze utwory zostaną nagrodzone,  wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

– Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

        6. Rozstrzygnięcie konkursu.

– Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie biblioteki i urzędu miasta do 15.09.2023 roku. O szczegółach prezentacji najlepszych utworów, wręczeniu nagród i dyplomów poinformujemy na naszej stronie. Szczegóły po rozstrzygnięciu konkursu.

-Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej MBP oraz ogłoszona w lokalnej prasie.

-Laureatom, mieszkającym poza Szczawnem nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą

        7. Postanowienia końcowe.

  – Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków jego regulaminu.

  – Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie i prezentacji na wystawach.

   -Prace niezgodne z regulaminem, o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami etycznymi nie będą brane pod uwagę.

  – W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.

  -Regulamin Konkursu jest dostępny w bibliotece i na stronie internetowej www.mbp-szczawno.pl.

Załącznik nr 1

                                                    Oświadczenie.

                Wyrażam zgodę na udział  w konkursie literackim „Sen o Szczawnie”, organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczawnie-Zdroju Zdroju, przekazuję na organizatorów prawa autorskie do utworu oraz wyrażam zgodę na opublikowanie zdjęć oraz  informacji o udziale , wynikach i zdjęć na stronie internetowej MBP w Szczawnie-Zdroju, portalu Facebook MBP oraz w regionalnych mediach, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. nr 101 poz. 926 z póź. zm./

      …………………………………………………………………………………………………

Miejscowość                 data                                 czytelny podpis 

                

                                         

Załącznik nr 2

                                                    Oświadczenie rodzica/opiekuna.

                      Wyrażam zgodę na udział mojego  dziecka/ podopiecznego 

..………………………………………………………………………………………………

 w konkursie literackim „Sen o Szczawnie”, organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczawnie-Zdroju Zdroju, przekazuję na organizatorów prawa autorskie do jego utworu oraz wyrażam zgodę na opublikowanie zdjęć oraz informacji o   udziale , wynikach i zdjęć na stronie internetowej MBP w Szczawnie-Zdroju, portalu Facebook MBP oraz w regionalnych mediach, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. nr 101 poz.926 z póź. zm./

………………………………………………………………………….………………………         

Miejscowość                             data                                 czytelny podpis rodzica/opiekuna                                     

Wakacje w bibliotece

Wakacje zbliżają się wielkim krokami, a my już zapraszamy najmłodszych do oddziału dziecięcego na ciekawe i twórcze zajęcia (17.07. – 28.07. 2023r.) pod hasłem „Wakacje w bibliotece – bajki naszych rodziców”