REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

Szczawno otulone tajemnicą”.

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczawnie-Zdroju zaprasza młodzież i wszystkich dorosłych miłośników naszego miasta do udziału w tradycyjnym konkursie literackim „ Szczawno otulone tajemnicą”.

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

Szczawno otulone tajemnicą”.

 1. Organizator

Organizatorem konkursu jestMiejska Biblioteka Publiczna „Zdrojoteka”

w Szczawnie-Zdroju.

 1. Cele konkursu:
 • Promocja miasta i odkrywanie drzemiących talentów.
 • Rozwijanie zdolności literackich młodzieży i pobudzanie aktywności twórczej dorosłych.
 1. Zasady i uczestnicy konkursu:
 • Przedmiotem konkursu jest napisanie krótkiego utworu literackiego w dowolnej formie, którego akcja, pełna tajemnic, zagadek i „niedomówień”, dzieje się w Szczawnie-Zdroju. Mile widziane są treści humorystyczne, ” z przymrużeniem oka” i z dobrym zakończeniem, pełnoletni uczestnicy ( powyżej 18 roku życia!) mogą również napisać delikatny erotyk, ale oczywiście to nie jest wymogiem!
 • Uczestnikami mogą być wszystkie osoby zainteresowane tematem, bez względu miejsce zamieszkania.
 • Utwory będą oceniane tylko w jednej kategorii wiekowej:

– powyżej 16 lat

 • W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnie-Zdroju ani członkowie ich rodzin.
 • Forma pracy
 • Forma pracy – dowolny utwór literacki( np. opowiadanie, list, wiersz, reportaż, itp.) .
 • Treść zgodna z tematem konkursu.
 • Utwór powinien być napisany samodzielnie, nigdzie do tej pory nie publikowany i nie nagradzany. Prace kopiowane z książek, czasopism

i internetu nie będą brane pod uwagę.

 • Praca musi zawierać się maksymalnie na 3 arkuszach A4.
 • Prace powinny być wydrukowane, napisane czcionką Times New Roman 12, interlinia 1,5.

5. Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych.

 • Utwory należy nadsyłać lub dostarczać osobiście w zaklejonej kopercie do dnia 07 września 2024 r. na adres ; Miejska Biblioteka Publiczna ZDROJOTEKA, ul. Wojska Polskiego 4A 3, 58-310 Szczawno- Zdrój.
 • Praca musi być opatrzona godłem tzn. pseudonimem autorskim. Godło jest zastępnikiem imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konkursie literackim, który z założenia jest anonimowy. Godłem może być słowo, zestaw liter bądź cyfr.
 • Do dostarczonego utworu należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną tym samym godłem. W kopercie powinna znajdować się kartka z następującymi informacjami o autorze wiersza:
 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • telefon,
 • e-mail kontaktowy
 • klauzulę (oświadczenie): zgoda autora/rodzica (załączniki) na udział

w konkursie

 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 1 utwór.
 • Prace nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani nagradzane i muszą stanowić własność autora.
 • Trzy najlepsze utwory zostaną nagrodzone , wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.
 • Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

6. Rozstrzygnięcie konkursu.

 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie biblioteki i urzędu miasta do 15 września 2024 r. O szczegółach; prezentacji najlepszych utworów, wręczeniu nagród i dyplomów poinformujemy na naszej stronie po rozstrzygnięciu konkursu.
 • Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej MBP oraz ogłoszona w lokalnej prasie.
 • Laureatom, mieszkającym poza Szczawnem nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą

7. Postanowienia końcowe.

 • Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków jego regulaminu.
 • Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie i prezentacji na wystawach.
 • Prace dostarczone po terminie, niezgodne z regulaminem, o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami etycznymi nie będą brane pod uwagę.
 • W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.
 • Regulamin Konkursu jest dostępny w bibliotece i na stronie internetowej www.mbp-szczawno.pl.

Załączniki:

Załącznik nr 1

Oświadczenie.

Wyrażam zgodę na udział w konkursie literackim „Szczawno otulone tajemnicą”, organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczawnie-Zdroju Zdroju. Przekazuję na organizatorów prawa autorskie do utworu i wyrażam zgodę na opublikowanie zdjęć oraz informacji o udziale , wynikach i zdjęć na stronie internetowej MBP w Szczawnie-Zdroju, portalu Facebook MBP oraz w regionalnych mediach, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. nr 101 poz. 926 z póź. zm./

………………………………………… …………………………………………..

Miejscowość data czytelny podpis

Załącznik nr 2

Oświadczenie rodzica/opiekuna uczestnika niepełnoletniego.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

..………………………………………………………………………………………… w konkursie literackim „Szczawno otulone tajemnicą”, organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczawnie-Zdroju . Przekazuję na organizatorów prawa autorskie do jego utworu i wyrażam zgodę na opublikowanie zdjęć oraz informacji o udziale , wynikach i zdjęć na stronie internetowej MBP w Szczawnie-Zdroju, portalu Facebook MBP oraz w regionalnych mediach, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. nr 101 poz.926 z póź. zm./

………………………………………………….. ………………………………..

Miejscowość data czytelny podpis

Author: Biblioteka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *