Miesiąc: lipiec 2023

Nowy konkurs literacki na wakacje!

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczawnie-Zdroju zaprasza dzieci,  młodzież i wszystkich dorosłych miłośników naszego miasta  do udziału  w  konkursie literackim   „Sen o Szczawnie”.

       REGULAMIN   KONKURSU  LITERACKIEGO „Sen o Szczawnie”.

  1. Organizator

Organizatorem konkursu jestMiejska Biblioteka Publiczna im. T. Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju.

  • 2. Cele konkursu:

– Promocja miasta i ukazanie jego piękna ,

 -Rozwijanie uzdolnień literackich dzieci i  pobudzanie aktywności twórczej dorosłych,

-Odkrywanie nowych talentów

  3. Zasady i uczestnicy konkursu:

Przedmiotem konkursu jest napisanie utworu literackiego o Szczawnie-Zdroju,

– Uczestnikami mogą być wszystkie osoby zainteresowane tematem, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania ,

– prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

  I – do 10 lat

  II od 11 do 18 lat

  III- powyżej 18 lat

– W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnie-Zdroju ani członkowie ich rodzin.

         4. Forma pracy

  -Forma utworu ; dowolna, zgodnie z artystycznymi wyborami twórców- może to być wiersz, opowiadanie, nowelka, wspomnienie, mile widziany komiks!

– Treść – zgodna z tematem konkursu; temat konkursu w żaden sposób nie ogranicza twórczej wyobraźni uczestników

-Utwór powinien być napisany samodzielnie (za wyjątkiem komiksu, który może być pracą zespołową!), nigdzie do tej pory nie publikowany i nie nagradzany. Prace kopiowane z książek, czasopism i Internetu nie będą brane pod uwagę,

-Praca musi zawierać minimum 8 wersów, maksymalnie 3 strony A4, za wyjątkiem komiksu, który może liczyć 5 stron A4!

-Prace powinny być wydrukowane, napisane czcionką Times New Roman 12, interlinia 1,5;

      5. Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych.

 – Prace należy nadsyłać lub dostarczać osobiście w zaklejonej kopercie do dnia 04.09. 2023 r.  na adres ; Miejska Biblioteka  Publiczna , ul. Mickiewicza 3, 58-310 Szczawno- Zdrój

– Praca musi być opatrzona godłem, tzn. pseudonimem autorskim. Godło jest zastępnikiem imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konkursie literackim, który z założenia jest anonimowy. Godłem może być słowo, zestaw liter bądź cyfr.    Prosimy nie podpisywać dostarczonych  prac własnym imieniem i nazwiskiem!

– Do nadesłanej pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną tym samym godłem. W kopercie powinna znajdować się kartka z następującymi informacjami o autorze :

  • imię i nazwisko,
  • data urodzenia,
  • adres zamieszkania,
  • telefon,
  • e-mail kontaktowy
  • klauzulę (oświadczenie):  zgoda  autora/rodzica (załączniki)   na udział w konkursie 

– Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 utwory.                                                                                           

– Utwory nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani nagradzane i muszą stanowić własność autora.

– Trzy najlepsze utwory zostaną nagrodzone,  wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

– Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

        6. Rozstrzygnięcie konkursu.

– Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie biblioteki i urzędu miasta do 15.09.2023 roku. O szczegółach prezentacji najlepszych utworów, wręczeniu nagród i dyplomów poinformujemy na naszej stronie. Szczegóły po rozstrzygnięciu konkursu.

-Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej MBP oraz ogłoszona w lokalnej prasie.

-Laureatom, mieszkającym poza Szczawnem nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą

        7. Postanowienia końcowe.

  – Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków jego regulaminu.

  – Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie i prezentacji na wystawach.

   -Prace niezgodne z regulaminem, o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami etycznymi nie będą brane pod uwagę.

  – W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.

  -Regulamin Konkursu jest dostępny w bibliotece i na stronie internetowej www.mbp-szczawno.pl.

Załącznik nr 1

                                                    Oświadczenie.

                Wyrażam zgodę na udział  w konkursie literackim „Sen o Szczawnie”, organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczawnie-Zdroju Zdroju, przekazuję na organizatorów prawa autorskie do utworu oraz wyrażam zgodę na opublikowanie zdjęć oraz  informacji o udziale , wynikach i zdjęć na stronie internetowej MBP w Szczawnie-Zdroju, portalu Facebook MBP oraz w regionalnych mediach, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. nr 101 poz. 926 z póź. zm./

      …………………………………………………………………………………………………

Miejscowość                 data                                 czytelny podpis 

                

                                         

Załącznik nr 2

                                                    Oświadczenie rodzica/opiekuna.

                      Wyrażam zgodę na udział mojego  dziecka/ podopiecznego 

..………………………………………………………………………………………………

 w konkursie literackim „Sen o Szczawnie”, organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczawnie-Zdroju Zdroju, przekazuję na organizatorów prawa autorskie do jego utworu oraz wyrażam zgodę na opublikowanie zdjęć oraz informacji o   udziale , wynikach i zdjęć na stronie internetowej MBP w Szczawnie-Zdroju, portalu Facebook MBP oraz w regionalnych mediach, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. nr 101 poz.926 z póź. zm./

………………………………………………………………………….………………………         

Miejscowość                             data                                 czytelny podpis rodzica/opiekuna