Dzień: 2023-04-18

                            REGULAMIN

KORZYSTANIA Z MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU :

       § 1                                                                                  

           PRAWO I OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z KSIĘGOZBIORU :

1.Regulamin niniejszy określa warunki i zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz usług oddziałów dla dorosłych i dzieci  Miejskiej Biblioteki Publicznej im T. Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju.

2. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, a jego znajomość należy poświadczyć własnoręcznym podpisem na deklaracji czytelniczej (zobowiązaniu). Ze zbiorów i usług Biblioteki mogą korzystać wszyscy zainteresowani.

3.  Udostępnianie zbiorów wypożyczalń, czytelni prasy oraz księgozbioru podręcznego jest ogólnie dostępne, bezpłatne i odbywa się wg zasad określonych w niniejszym regulaminie.

4. Dane osobowe czytelnika gromadzone są, przechowywane i wykorzystywane przez Miejską Bibliotekę Publiczną  w Szczawnie-Zdroju wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych książek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /DZ.U. nr 133, poz. 883/.

5. Dane osobowe czytelnika są przechowywane przez Miejską Bibliotekę Publiczną  pięć lat.

6. Biblioteka może pobierać opłaty za: usługi -kserokopiowanie, skanowanie, drukowanie i nagrywanie na nośnikach cyfrowych , kary z tytułu przetrzymywania zbiorów oraz wpłaty z tytułu zniszczenia lub zagubienia zbiorów.  Wysokość pobieranych opłat określa cennik zatwierdzony przez Dyrektora Biblioteki

                                                             § 2

                                 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ;

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Biblioteka.

2. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, przy czym niepodanie danych podstawowych, tj. imienia, nazwiska, PESEL-u i adresu zamieszkania, uniemożliwia zapis do Biblioteki.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, bądź usunięcia.

4. Dane osobowe Użytkowników są wykorzystywane w celu ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz prowadzenia statystyki bibliotecznej.

5. Pracowników Biblioteki obowiązuje zakaz udzielania osobom trzecim informacji o stanie konta czytelniczego i o danych osobowych Użytkowników.

§ 3                                                                                                                                                                                                                        ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI :

1. Przy zapisie do Biblioteki należy okazać dowód tożsamości ze zdjęciem i peselem, a po zapoznaniu się z Regulaminem, wypełnić deklarację czytelniczą (zobowiązanie) i podpisać ją. Osoby, które odmówią okazania dokumentu i wypełnienia karty zapisu będą mogły korzystać ze zbiorów Biblioteki tylko na miejscu.

2. Złożenie podpisu jest równoznaczne z:

a) zobowiązaniem się do przestrzegania niniejszego Regulaminu,

b) wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Bibliotekę w ramach uprawnień wynikających z Ustawy o bibliotekach, przepisów Ustawy o statystyce publicznej i Ustawy o ochronie danych osobowych,

c) przyjęciem odpowiedzialności za stan i terminowy zwrot wypożyczonych zbiorów bibliotecznych.

3. Użytkownika niepełnoletniego do Biblioteki zapisuje rodzic lub opiekun prawny, który podpisuje w jego imieniu deklarację czytelniczą (zobowiązanie), jednocześnie przejmując odpowiedzialność za wypełnianie zobowiązań w stosunku do Biblioteki. Podstawą zapisu nieletniego jest dokument tożsamości jednego  z rodziców lub opiekunów prawnych i legitymacja szkolna.

4. Przy zapisie Użytkownik otrzymuje kartę biblioteczną, która uprawnia go do korzystania ze zbiorów wszystkich działów MBP w Szczawnie-Zdroju.

 Wydanie karty jest bezpłatne. Użytkownik zobowiązany jest do okazywania karty przy dokonywaniu wypożyczeń i korzystaniu z czytelni oraz Internetu.

5.Użytkownik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie danych personalnych, w szczególności miejsca zamieszkania.

6. Od osób, które nie są stałymi mieszkańcami miasta Szczawna -Zdroju i gminy Wałbrzych pobierana jest dodatkowo kaucja w wys. 20 zł za 1 książkę  .                    Za wpłaconą kaucję na życzenie czytelnika  wydawane jest pokwitowanie  .  Zwrot kaucji następuje tylko przy zwrocie książki, a jej odbiór czytelnik potwierdza podpisem. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni nieodebrane kaucje zostaną wpłacone na konto Biblioteki.

7.   W wypożyczalni obowiązuje wolny dostęp do półek, z wyjątkiem księgozbioru podręcznego i prasy, które udostępnia bibliotekarz.

8.    Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki tradycyjne i 4 audiobooki, na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.

     a) Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych zbiorów, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Użytkowników.

      b) W przypadku osób starszych i niepełnosprawnych lub w indywidualnych przypadkach możliwe jest zwiększenie limitu wypożyczeń w jednym dziale oraz przesunięcie terminu zwrotu.

9.     Za przetrzymaną książkę pobierana jest opłata w wys. 0,50 zł od 1 książki za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu.

10. Biblioteka jest instytucją partnerską Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica (CWPN Academica, System). Z  jej zbiorów Użytkownicy pracowni internetowej Biblioteki mogą korzystać bez ograniczeń.

11. Czytelnicy Biblioteki ( stali mieszkańcy Szczawna- Zdroju i gminy Wałbrzych) mają możliwość bezpłatnego korzystania z Legimi.  Aby otrzymać bezpłatny kod, Czytelnik zobowiązany jest posiadać kartę biblioteczną i aktywnie (przynajmniej raz w kwartale) wypożyczać książki  z księgozbioru biblioteki. Kody  i instrukcję należy odebrać osobiście  w bibliotece, po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym kontakcie.

                                                                § 4

                        POSZANOWANIE ZBIORÓW :

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów i ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie powstałe z jego winy zniszczenia i uszkodzenia zbiorów.
 2. W razie zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiego samego egzemplarza bądź wypłacenia odszkodowania .
 3. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz, w zależności od aktualnej wartości książki oraz jej dostępności na rynku.
 4. Wszelkie  zauważone  uszkodzenia książki  należy zgłaszać  bibliotekarzowi.                                                               

                                                             § 5

    ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI PRASY I KSIĘGOZBIORU PODRĘCZNEGO :                                                                                                                                                                                                                            1.  Z księgozbioru podręcznego  i czasopism korzysta się tylko za pośrednictwem bibliotekarza.

2.  Książek i czasopism, które zostały udostępnione do wykorzystania na miejscu, nie wolno wynosić z czytelni czasopism.  

3.  Użytkownik zostawia u bibliotekarza kartę biblioteczną bądź ważny dokument tożsamości.

4.  Przed opuszczeniem czytelni Użytkownik zwraca książki oraz czasopisma

 i otrzymuje pozostawiony  dokument.

5.  Bieżące numery czasopism wypożycza się tylko na miejscu, starsze czasopisma można wypożyczyć na 7 dni.

§6                                                                                                                                                                     ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK Z KSIĘGOZBIORU PODRĘCZNEGO I GIER PLANSZOWYCH NA ZEWNĄTRZ :

1. Dopuszcza się możliwość krótkoterminowego wypożyczania książek

 z księgozbioru podręcznego oraz gier planszowych na zewnątrz.

2.  Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki lub jedną grę na okres jednego tygodnia.

3. O możliwości wypożyczenia książki oraz gry  każdorazowo decyduje dyżurujący bibliotekarz.

4.  Nie wypożycza się na zewnątrz: encyklopedii, słowników, albumów, atlasów, map i leksykonów.

5. Książki i gry  wypożyczane są tylko zarejestrowanym Użytkownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Szczawnie –Zdroju, posiadającym aktualne konto biblioteczne i kartę biblioteczną, nieobciążone zaległymi wypożyczeniami.

6.  Użytkownik winien okazać bibliotekarzowi kartę biblioteczną bądź ważny dokument tożsamości oraz wypełnić oświadczenie, w którym zobowiąże się do terminowego zwrócenia wypożyczonych książek i gier, bądź  poniesienia finansowych konsekwencji niedotrzymania zobowiązania oraz własnoręcznym podpisem na karcie książki potwierdzić fakt jej wypożyczenia .

7.   Za niezwrócone w terminie książki naliczana jest opłata w wysokości 0,50 zł od 1 książki za każdy tydzień po terminie zwrotu.

8.  Za dzieła rzadkie i wartościowe ustala się kaucję w wysokości 100 zł.

Za wpłaconą kaucję wydawane jest pokwitowanie. Zwrot kaucji następuje wyłącznie po oddaniu książki.

9. Za wypożyczenie gier planszowych ustala się kaucję w wysokości 50 zł lub

 100 zł, w zależności od rodzaju gry.

10.  Czytelnik, który nie zastosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu, zostanie  pozbawiony prawa wypożyczania książek z księgozbioru podręcznego  oraz gier planszowych na zewnątrz.              

                                                              § 7

                                            ZASADY KOPIOWANIA :

1.  Użytkownik ma prawo, w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek prywatny, do reprodukowania (kopiowania) materiałów bibliotecznych.

2.  Kopiowanie  zbiorów odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.

3.  Zbiory Biblioteki mogą być reprodukowane  na terenie Biblioteki,

poprzez:

   –  kserokopiowanie;

   – wydruki  z baz komputerowych;

   – skanowanie i wykonywanie wydruków;

   – skanowanie i nagrywanie na nośnikach cyfrowych.

4.  Opłaty za kopiowanie należy uiścić u dyżurującego bibliotekarza, który wystawi rachunek, zgodnie z „Cennikiem usług świadczonych odpłatnie przez Miejska Bibliotekę Publiczną w Szczawnie-Zdroju”. 

                                                           § 8

                                             PRZEPISY KOŃCOWE :

 1. Użytkownicy mogą być pozbawieni prawa do korzystania z Biblioteki, jeżeli:
  1. nie przestrzegają zasad regulaminów obowiązujących na terenie Biblioteki,
  1. nie respektują norm i zasad zachowania obowiązujących w miejscach publicznych w sposób uwłaczający godności osobistej Użytkowników i pracowników Biblioteki, bądź ograniczający ich prawo do swobodnego korzystania z usług Biblioteki lub realizowania obowiązków zawodowych,
  1. nie zachowują elementarnych zasad higieny osobistej,
  1. swoim zachowaniem stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia innych Użytkowników oraz pracowników Biblioteki.
  1. Użytkownik będący pod wpływem alkoholu lub środków odurzających ma zakaz wstępu do Biblioteki.

       Od takiej decyzji przysługuje prawo odwołania do dyrektora biblioteki. 

 • Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu, e-papierosów, spożywania alkoholu i posiłków, używania środków odurzających, wprowadzania rowerów, zwierząt oraz – w pomieszczeniach, w których udostępnia się zbiory – rozmów przez telefon komórkowy.
 • W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia osoby przebywające na terenie Biblioteki powinny bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez pracowników placówki.
 • Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
 • W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem prawo decyzji przysługuje dyrektorowi biblioteki .                                   
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Szczawnie-Zdroju zastrzega  sobie możliwość domagania się zwrotu nieoddanych przez Użytkownika książek na drodze sądowej.