Dzień: 2022-10-10

Konkurs dla miłośników grozy!

Nadeszła jesień –  szybko zapada zmierz, jest  zimno, za oknem  ciemno i ponuro. Co się czai w parku, gdy zapada zmrok? Czy strach jest zawsze „straszny”, czy ma tylko „wielkie oczy”? Nasza  wyobraźnia w ciemnościach płata figle- podsuwa różne kształty i  obrazy. Spacer ciemnymi szczawieńskimi uliczkami może dać wyobraźni niezłe pole do popisu.   Wystarczy chwycić za pióro i przelać myśli, wizje i pomysły  na papier. Ogłaszamy nowy konkurs literacki dla tych, co się lubią bać „Z dreszczykiem po Szczawnie”.

     Miejska Biblioteka Publiczna w Szczawnie-Zdroju zaprasza dzieci,  młodzież i wszystkich dorosłych miłośników naszego miasta  do udziału w   konkursie literackim „ Z dreszczykiem po Szczawnie”.

                                  REGULAMIN  KONKURSU  LITERACKIEGO

                                      „Z dreszczykiem po Szczawnie”.

 1. Organizator

Organizatorem konkursu jestMiejska Biblioteka Publiczna im. T. Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju.

 •  Cele konkursu:
 • Promocja miasta i odkrywanie drzemiących talentów.
 • Rozwijanie zdolności literackich dzieci i pobudzanie aktywności twórczej dorosłych.
 •  Zasady i uczestnicy konkursu:
 •   Przedmiotem konkursu jest napisanie krótkiego utworu literackiego w dowolnej formie,  z „dreszczykiem ‘’ opisującego mroczne tajemnice  i grozę  miasta, którego akcja dzieje się   w Szczawnie-Zdroju. Mile widziane są treści humorystyczne,” z przymrużeniem oka” i z dobrym zakończeniem, ale to nie jest wymóg!
 •  Uczestnikami mogą być wszystkie osoby zainteresowane tematem, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania.
 •  Utwory będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
  • I – do 10 lat
  • II – od 11 do 18 lat
  • III- powyżej 18 lat
 •  W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnie-Zdroju ani członkowie ich rodzin.
 • Forma pracy
 • Forma pracy – dowolny utwór literacki( np. opowiadanie, wiersz, reportaż,  itp.) .
 • Treść zgodna z tematem konkursu.
 • Utwór powinien być napisany samodzielnie, nigdzie do tej pory nie publikowany i nie nagradzany. Prace kopiowane z książek, czasopism i Internetu nie będą brane pod uwagę.
 • Praca musi zmieścić się maksymalnie na 3 arkuszach A4.
 • Prace powinny być wydrukowane, napisane czcionką Times New Roman 12, interlinia 1,5.

5. Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych.

 • Utwory należy nadsyłać lub dostarczać osobiście w zaklejonej kopercie do dnia 24 października  2022 r.  na adres ; Miejska Biblioteka  Publiczna , ul. Mickiewicza 3, 58-310 Szczawno- Zdrój.
 •  Praca musi być opatrzona godłem tzn. pseudonimem autorskim. Godło jest zastępnikiem imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konkursie literackim, który z założenia jest anonimowy. Godłem może być słowo, zestaw liter bądź cyfr.
 •  Do dostarczonego utworu należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną tym samym godłem. W kopercie powinna znajdować się kartka z następującymi informacjami o autorze wiersza:
 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • telefon,
 • e-mail kontaktowy
 • klauzulę (oświadczenie):  zgoda  autora/rodzica (załączniki)   na udział w konkursie                                                                                             
 •  Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 1 utwór.
 • Prace nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani nagradzane i muszą stanowić własność autora.
 • Trzy najlepsze utwory zostaną nagrodzone / przewidziane są atrakcyjne nagrody /, wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.
 •  Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

6. Rozstrzygnięcie konkursu.

 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie biblioteki i urzędu miasta do 30.10.2022 roku. O szczegółach; prezentacji najlepszych opowiadań, wręczeniu nagród i dyplomów poinformujemy na naszej stronie po rozstrzygnięciu konkursu.
 • Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej MBP oraz ogłoszona w lokalnej prasie.
 • Laureatom, mieszkającym poza Szczawnem nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą

7. Postanowienia końcowe.

 • Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków jego regulaminu.
 •  Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie i prezentacji na wystawach.
 • Prace dostarczone po terminie,  niezgodne z regulaminem, o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami etycznymi nie będą brane pod uwagę.
 •  W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.
 •  Regulamin Konkursu jest dostępny w bibliotece i na stronie internetowej www.mbp-szczawno.pl.

                                                             Załączniki:

Załącznik nr 1

                                                    Oświadczenie.

                Wyrażam zgodę na udział  w konkursie  literackim „Z dreszczykiem po Szczawnie”, organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczawnie-Zdroju Zdroju. Przekazuję na organizatorów prawa autorskie do utworu i wyrażam zgodę na opublikowanie zdjęć oraz informacji o udziale , wynikach i zdjęć na stronie internetowej MBP w Szczawnie-Zdroju, portalu Facebook MBP oraz w regionalnych mediach, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. nr 101 poz. 926 z póź. zm./

                                                                                              …………………………………………         …………………………………………..

Miejscowość                 data                                 czytelny podpis                                                          

Załącznik nr 2

                                        Oświadczenie rodzica/opiekuna.

                      Wyrażam zgodę na udział mojego  dziecka 

..…………………………………………………………………………………………                           w konkursie literackim organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczawnie-Zdroju Zdroju. Przekazuję na organizatorów prawa autorskie do jego utworu i wyrażam zgodę na opublikowanie zdjęć oraz  informacji o udziale , wynikach i zdjęć na stronie internetowej MBP w Szczawnie-Zdroju, portalu Facebook MBP oraz w regionalnych mediach, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. nr 101 poz.926 z póź. zm./

…………………………………………………..        ………………………………..          

Miejscowość                             data                                 czytelny podpis