Konkurs literacko-plastyczny „Urokliwe Szczawno- miasto w kwiatach”- regulamin i załączniki.

     Miejska Biblioteka Publiczna w Szczawnie-Zdroju zaprasza dzieci,  młodzież i wszystkich dorosłych miłośników naszego miasta  do udziału w  konkursie literacko-plastycznym „Urokliwe Szczawno- miasto w kwiatach”. Konkurs jest ogłoszony w związku z Dniami Szczawna- Zdroju.

     REGULAMIN   KONKURSU  LITERACKO-PLASTYCZNEGO „Urokliwe Szczawno- miasto w kwiatach ”.

 1. Organizator

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju.

 •  Cele konkursu:
 • Promocja miasta i ukazanie jego uroku wiosną oraz piękna i różnorodności szczawieńskiej przyrody  .
 • Rozwijanie uzdolnień literacko- plastycznych dzieci i  pobudzanie aktywności twórczej dorosłych.
 • Poszukiwanie nowych talentów.
 •  Zasady i uczestnicy konkursu:
 •  Przedmiotem konkursu jest napisanie utworu literackiego (np. wiersza, opowiadania, listu itp.) lub wykonanie pracy plastycznej,  ukazujących  piękno miasta i otaczającej je przyrody.
 •  Uczestnikami mogą być wszystkie osoby zainteresowane tematem, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania.
 •  Utwory literackie i prace plastyczne będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

I – do 10 lat

II – od 11 do 18 lat

III- powyżej 18 lat

 •  W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnie-Zdroju ani członkowie ich rodzin.

4. Forma pracy

 • Forma utworu literackiego i pracy plastycznej ; dowolna, zgodnie z artystycznymi wyborami twórców.
 • Treść zgodna z tematem konkursu; ukazanie uroku Szczawna- Zdroju  oraz piękna i różnorodności szczawieńskiej przyrody  .
 • Utwór literacki powinien być napisany samodzielnie, również  praca plastyczna wykonana samodzielnie, nigdzie do tej pory nie publikowane i nie nagradzane. Prace kopiowane z książek, czasopism i internetu nie będą brane pod uwagę.
 • Praca literacka musi zawierać minimum 8 wersów lub 1 stronę formatu A4, maksimum 3 strony formatu A4.
 • Prace powinny być wydrukowane, napisane czcionką Times New Roman 12, interlinia 1,5.
 • Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką, wg artystycznego wyboru  twórcy, format max A3

5. Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych.

 • Utwory literackie i prace plastyczne należy nadsyłać lub dostarczać osobiście w zaklejonej kopercie do dnia 05 czerwca  2022 r. na adres Miejska Biblioteka  Publiczna, ul. Mickiewicza 3, 58-310 Szczawno- Zdrój.
 •  Praca musi być opatrzona godłem tzn. pseudonimem autorskim. Godło jest zastępnikiem imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konkursie literackim, który z założenia jest anonimowy. Godłem może być słowo, zestaw liter bądź cyfr.
 •  Do nadesłanej pracy  należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną tym samym godłem. W kopercie powinna znajdować się kartka z następującymi informacjami o autorze :
 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • telefon,
 • e-mail kontaktowy
 • klauzulę (oświadczenie):  zgoda  autora/rodzica (załączniki)   na udział w konkursie                                                                                             
 •  Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 utwory lub prace plastyczne.
 • Utwory literackie i prace plastyczne nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani nagradzane i muszą stanowić własność autora.
 • Trzy najlepsze utwory literackie i trzy najlepsze prace plastyczne zostaną nagrodzone / przewidziane są atrakcyjne nagrody /, wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.
 •  Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

6. Rozstrzygnięcie konkursu.

 •  Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie biblioteki i urzędu miasta do 10.06.2022 roku. O szczegółach; prezentacji najlepszych utworów literackich i prac plastycznych, wręczeniu nagród i dyplomów poinformujemy na naszej stronie po rozstrzygnięciu konkursu.
 • Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej MBP oraz ogłoszona w lokalnej prasie.
 • Laureatom mieszkającym poza Szczawnem nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą

7. Postanowienia końcowe.

 • Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków jego regulaminu.
 •  Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie i prezentacji na wystawach.
 • Prace dostarczone po terminie,  niezgodne z regulaminem, o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami etycznymi nie będą brane pod uwagę.
 •  W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.
 •  Regulamin Konkursu jest dostępny w bibliotece i na stronie internetowej www.mbp-szczawno.pl.

                                                       >>  ZAŁĄCZNIKI <<

      ZAŁĄCZNIK NR 1

    Zgoda na udział w konkursie osoby niepełnoletniej.

    Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

    …………………………………………………………………………………………………..

    w konkursie literacko-plastycznym „Urokliwe Szczawno- miasto w kwiatach”, organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczawnie-Zdroju, akceptuję regulamin konkursu, przekazuję na organizatorów prawa autorskie do prac plastycznych i utworów literackich oraz wyrażam zgodę na opublikowanie zdjęć oraz informacji o udziale, wynikach mojego dziecka na stronie internetowej MBP w Szczawnie-Zdroju, portalu Facebook MBP, stronie Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju oraz w regionalnych mediach, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. nr 101 poz.926 ze zm./

    ………………………………………………………….

Data i czytelny podpis

    ZAŁĄCZNIK NR 2

   Zgoda na udział w konkursie .

    Ja niżej podpisany/a oświadczam, że akceptuję regulamin konkursu literacko-plastycznego „Urokliwe Szczawno- miasto w kwiatach”, organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczawnie-Zdroju przekazuję na organizatorów prawa autorskie do prac plastycznych i utworów literackich oraz wyrażam zgodę na opublikowanie zdjęć oraz informacji o udziale, wynikach na stronie internetowej MBP w Szczawnie-Zdroju, portalu Facebook MBP, stronie Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju oraz w regionalnych mediach, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. nr 101 poz.926 z póź. zm./

    …………………………………………….……………….

Data i czytelny podpis

Author: Biblioteka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *