Konkurs fotograficzny

Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju

zaprasza wszystkich miłośników książek i fotografowania do udziału w   konkursie fotograficznym ‘’Pokaż, jak czytasz książkę”

                                                                  REGULAMIN 

                             konkursu fotograficznego  „Pokaż, jak czytasz książkę”

    1.Organizator

    Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju.

    2.Cele konkursu:

  – propagowanie czytelnictwa,

   – popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu,

    – zachęcenie miłośników fotografowania do prezentowania własnych umiejętności,

    3.Uczestnicy konkursu:

    – uczestnikami mogą być wszystkie osoby zainteresowane taką formą konkursu bez względu na wiek i miejsce zamieszkania, mile widziani czytelnicy MBP w Szczawnie-Zdroju, ale to nie jest warunek,

    – zwycięzcy  pierwszych miejsc otrzymają dyplomy i upominki,

    – w konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnie-Zdroju ani członkowie ich rodzin.

    4. Tematyka konkursu i wymagania formalne:

    – tematem zdjęć jest książka- uczestnicy wykonują zdjęcie lub selfie,  jak czytają książki (np. z naszej biblioteki  😉

    – jeden uczestnik może zgłosić do 3 zdjęć

  5. Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych.

     –  skany zdjęć oraz podpisanej zgody można dostarczać drogą mailową na adres wypozyczalnia@mbp-szczawno.pl lub osobiście ( wydrukowane w formacie 10 x 15 ) do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnie-Zdroju, ul. Mickiewicza 3; albo za pośrednictwem poczty- Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Mickiewicza 3, 58-310 Szczawno-Zdrój,  do dnia28 lutego 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego),

– zdjęcia muszą być podpisane przez autora – imię, nazwisko, adres i numer telefonu. Mile widziane jest opatrzenie ich tytułem lub komentarzem,

    – zdjęcia nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani nagradzane i muszą stanowić własność autora,

    – prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora,

    6. Rozstrzygnięcie konkursu.

    – lista laureatów konkursu oraz prezentacja najlepszych prac zostanie zamieszczona na stronie internetowej MBP  . O sposobie wręczenia/odebrania nagród poinformujemy na naszej stronie.

– wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie biblioteki i urzędu miasta do 08.03.2022 roku. Szczegóły po rozstrzygnięciu konkursu.

    – uczestnikom spoza Szczawna – Zdroju, którzy nie będą mogli odebrać nagród osobiście, zostaną one przesłane za pośrednictwem poczty.

    7. Postanowienia końcowe.

    – zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków jego regulaminu.

    – wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie i prezentacji na wystawach.

    – prace niezgodne z regulaminem, o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami etycznymi nie będą brane pod uwagę.

    – w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.

    – regulamin konkursu jest dostępny w bibliotece i na stronie internetowej

    www.mbp-szczawno.pl

                                                       >>  ZAŁĄCZNIKI <<

      ZAŁĄCZNIK NR 1

    FORMULARZ

    Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

    …………………………………………………………………………………………………..

    w konkursie fotograficznym „Pokaż jak czytasz książkę” organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczawnie-Zdroju, akceptuję regulamin konkursu, przekazuję na organizatorów prawa autorskie do zdjęć oraz wyrażam zgodę na opublikowanie zdjęć oraz informacji o udziale, wynikach mojego dziecka na stronie internetowej MBP w Szczawnie-Zdroju, portalu Facebook MBP, stronie Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju oraz w regionalnych mediach, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. nr 101 poz.926 ze zm./

    ………………………………………………………….

Data i czytelny podpis

    ZAŁĄCZNIK NR 2

    FORMULARZ

    Ja niżej podpisany/a oświadczam, że akceptuję regulamin konkursu fotograficznego ” Pokaż jak czytasz książkę ” organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczawnie-Zdroju przekazuję na organizatorów prawa autorskie do zdjęć oraz wyrażam zgodę na opublikowanie zdjęć oraz informacji o udziale, wynikach na stronie internetowej MBP w Szczawnie-Zdroju, portalu Facebook MBP, stronie Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju oraz w regionalnych mediach, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. nr 101 poz.926 z póź. zm./

Data i czytelny podpis

    …………………………………………….……………….

Author: Biblioteka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *