Miesiąc: październik 2021

Dofinansowanie projektu „Zdrojoteka otwarta dla każdego!”.

Spotkanie autorskie

Podsumowanie projektu „W poszukiwaniu śladów polskich w Szczawnie-Zdroju”

Zapraszamy na promocję książki w której zamieszczone są wiersze uczestników konkursu poetyckiego organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczawnie-Zdroju „Urokliwe Szczawno”. Wystawa akwareli Grażyny Parys połączona zostanie z wernisażem prac dzieci, które brały udział w zajęciach wakacyjnych „Ko(s)miczne wakacje” w oddziale dziecięcym. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Zareklamuj Księgę henrykowską” odbędzie się podczas wernisażu.

„Czy gluten jest zdrowy?”

Zapraszamy na kolejne spotkanie z panią Bogumiłą Nastawską – „Czy gluten jest zdrowy”. Warsztaty pieczenia chleba połączone z krótką prelekcją na temat glutenu. Bardzo prosimy o przyniesienie ze sobą słoiczków na zakwas.

Spotkanie autorskie z Michałem Rusinkiem

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH I CZYTELNI PRASY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU :

 REGULAMIN WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH I CZYTELNI PRASY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU :

  § 1.                                               PRAWO I OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z KSIĘGOZBIORU :
 1. Ze zbiorów wypożyczalni moją prawo korzystać osoby od lat 15-tu, a tylko w wyjątkowych przypadkach poniżej / za zgodą bibliotekarza/.
 2. Udostępnianie zbiorów wypożyczalni, czytelni prasy oraz księgozbioru podręcznego jest ogólnie dostępne, bezpłatne i odbywa się wg zasad określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Dane osobowe czytelnika gromadzone są, przechowywane i wykorzystywane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczawnie-Zdroju wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych książek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /DZ.U. nr 133, poz. 883/.
 4. Dane osobowe czytelnika są przechowywane przez Miejską Bibliotekę Publiczną pięć lat, a osób przetrzymujących książki- do czasu spisania zaległych książek ze stanu księgozbioru biblioteki.
  § 2. ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI :
 5. Czytelnik przy zapisie powinien przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL, wypełnić kartę zapisu oraz własnoręcznym podpisem zobowiązać się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Osoby, które odmówią okazania dokumentu i wypełnienia karty zapisu będą mogły korzystać ze zbiorów Biblioteki tylko na miejscu.
 6. Za niepełnoletniego czytelnika wypełniają kartę zapisu i poręczają rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu nieletniego jest dokument tożsamości jednego z rodziców lub opiekunów prawnych i legitymacja szkolna.
 7. Od osób, które nie są stałymi mieszkańcami miasta Szczawna -Zdroju i gminy Wałbrzych pobierana jest dodatkowo kaucja w wys. 20 zł za 1 książkę . Za wpłaconą kaucję na życzenie czytelnika wydawane jest pokwitowanie .
 8. Zwrot kaucji następuje tylko przy zwrocie książki, a jej odbiór czytelnik potwierdza podpisem.
 9. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni nieodebrane kaucje zostaną wpłacone na konto biblioteki.
 10. W wypożyczalni obowiązuje wolny dostęp do półek, z wyjątkiem księgozbioru podręcznego i prasy, które udostępnia bibliotekarz.
 11. Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki, na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 12. Za przetrzymaną książkę pobierana jest opłata w wys. 0,50 zł od 1 książki za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu. § 3 POSZANOWANIE ZBIORÓW :
 13. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów i ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie powstałe z jego winy zniszczenia i uszkodzenia zbiorów.
 14. W razie zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiego samego egzemplarza bądź wypłacenia odszkodowania .
 15. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz, w zależności od aktualnej wartości książki oraz jej dostępności na rynku.
 16. Wszelkie zauważone uszkodzenia książki należy zgłaszać bibliotekarzowi. § 4 ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI PRASY I KSIĘGOZBIORU PODRĘCZNEGO : 1. Z księgozbioru podręcznego i czasopism korzysta się tylko za pośrednictwem bibliotekarza.
 17. Książek i czasopism, które zostały udostępnione do wykorzystania na miejscu, nie wolno wynosić z czytelni.
 18. Czytelnik zostawia u bibliotekarza ważny dokument tożsamości.
 19. Przed opuszczeniem czytelni użytkownik zwraca książki oraz czasopisma i otrzymuje pozostawiony dokument.
 20. Bieżące numery czasopism wypożycza się tylko na miejscu, starsze czasopisma można wypożyczyć na 7 dni. § 5 ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK Z KSIĘGOZBIORU PODRĘCZNEGO NA ZEWNĄTRZ :
 21. Dopuszcza się możliwość krótkoterminowego wypożyczania książek z księgozbioru podręcznego na zewnątrz.
 22. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres jednego tygodnia.
 23. O możliwości wypożyczenia książki każdorazowo decyduje dyżurujący bibliotekarz.
 24. Nie wypożycza się na zewnątrz: encyklopedii, słowników, albumów, atlasów, map i leksykonów.
 25. Książki wypożyczane są tylko zarejestrowanym czytelnikom Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnie –Zdroju, posiadającym aktualne konto biblioteczne, nieobciążone zaległymi wypożyczeniami.
 26. Czytelnik winien okazać bibliotekarzowi ważny dokument tożsamości oraz wypełnić oświadczenie, w którym zobowiąże się do terminowego zwrócenia wypożyczonych książek, bądź poniesienia finansowych konsekwencji niedotrzymania zobowiązania oraz własnoręcznym podpisem na karcie książki potwierdzić fakt jej wypożyczenia .
 27. Za niezwrócone w terminie książki naliczana jest opłata w wysokości 0,50 zł od 1 książki za każdy tydzień po terminie zwrotu.
 28. Za dzieła rzadkie i wartościowe ustala się kaucję w wysokości 100 zł.Za wpłaconą kaucję wydawane jest pokwitowanie. Zwrot kaucji następuje wyłącznie po oddaniu książki.
 29. Czytelnik, który nie zastosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu, zostanie pozbawiony prawa wypożyczania książek z księgozbioru podręcznego na zewnątrz. § 6 ZASADY KOPIOWANIA :
 30. Użytkownik ma prawo, w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek prywatny, do reprodukowania (kopiowania) materiałów bibliotecznych.
 31. Kopiowanie zbiorów odbywa się na wyłączną odpowiedzialność czytelnika.
 32. Zbiory Biblioteki mogą być reprodukowane na terenie biblioteki,
  poprzez:
 • kserokopiowanie;
 • wydruki z baz komputerowych;
 • skanowanie i wykonywanie wydruków;
 • skanowanie i nagrywanie na nośnikach cyfrowych.
 1. Opłaty za kopiowanie należy uiścić u dyżurującego bibliotekarza, który wystawi rachunek, zgodnie z „Cennikiem usług świadczonych odpłatnie przez Miejska Bibliotekę Publiczną w Szczawnie-Zdroju”. § 7 PRZEPISY KOŃCOWE : Nieprzestrzeganie Regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie w wypożyczalni i czytelni może spowodować okresowe lub stałe zawieszenie w prawach korzystania z niej. Od takiej decyzji przysługuje prawo odwołania do dyrektora biblioteki.
 2. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem prawo decyzji przysługuje dyrektorowi biblioteki .
 3. Miejska Biblioteka Publiczna w Szczawnie-Zdroju zastrzega sobie możliwość domagania się zwrotu nieoddanych przez czytelnika książek na drodze sądowej.