Regulamin V Dyktanda o Pióro Burmistrza Szczawna- Zdroju.

REGULAMIN V DYKTANDA

 „O PIÓRO BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU”

 1. Organizatorzy

Organizatorem V Dyktanda „O pióro burmistrza Szczawna-Zdroju” jest Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju.

Fundatorem nagrody głównej jest Burmistrz Szczawna – Zdroju Pan Marek Fedoruk.

 1. Zasady uczestnictwa
 1. W Dyktandzie mogą uczestniczyć osoby powyżej 13 roku życia mieszkające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dyktando przebiegać będzie w II kategoriach:

I kategoria Juniorzy 13-18 lat

II kategoria Dorośli powyżej 18 lat

 • Warunkiem uczestnictwa w Dyktandzie jest osobiste zgłoszenie się oraz wcześniejsza rejestracja, wypełnienie formularza i przekazanie go organizatorom  /załącznik nr 1-dorośli/ lub /załącznik nr 2-juniorzy/ .
 • Udział w Dyktandzie należy zgłosić do 07.06.2021 roku do godz. 18.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej, wypełniając stosowne formularze.
 • Organizator gwarantuje udział w Dyktandzie 20 osobom, które jako pierwsze dokonają

            rejestracji.

 • W konkursie nie mogą uczestniczyć absolwenci filologii polskiej.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny.
 • Uczestnik, przystępując do konkursu i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez MBP w Szczawnie-Zdroju w celu dokumentacji  (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997, z późniejszymi zmianami Dz. U. 133/97).
 • Każdy z uczestników konkursu wyraża nieodwołalną zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w czasie konkursu, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku i danych w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w każdej formie i technice, w nieograniczonym czasem i przestrzenią polu eksploatacji, służących pośrednio lub bezpośrednio promocji konkursu.
 1. Jury
 1. Nad przebiegiem konkursu czuwa Jury, złożone z polonistów pod przewodnictwem mgr filologii polskiej.
 2. Jury czuwa nad organizacją i przebiegiem Dyktanda.
 3. Członkowie Jury zajmują się ogłoszeniem listy nagrodzonych, interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem związanych z przebiegiem Dyktanda sporów.
 4. Jury może podjąć decyzję o wykluczeniu z Dyktanda uczestnika, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Jury zobowiązane jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac oraz zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi, a także poziomem piszących.

4.Przebieg konkursu

 1. Konkurs odbędzie się w Hali Spacerowej w Szczawnie-Zdroju  11.06.2021
 2. Kategoria Juniorzy o godz. 18.00  (prosimy o przybycie najpóźniej 10 minut przed dyktandem).
 3. Kategoria Dorośli o godz. 19.00  (prosimy o przybycie najpóźniej 10 minut przed dyktandem).
 4. Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy

             naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac,           korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.), słowników.

 • Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi literami.
 • Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna.
 • Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać wersalików, czyli wielkich liter.
 • Jeśli na podstawie napisanych przez uczestników konkursu dyktand nie będzie można wyłonić zwycięzcy (będzie kilka prac bezbłędnych lub prac z tą samą liczbą błędów), Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki, w wyniku której wyłonieni zostaną finaliści, którzy popełnili najmniej błędów.
 • Dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia.
 • Ogłoszenie wyników odbędzie się dn. 13.06.21 o godz. 17.00 w Hali Spacerowej w Szczawnie-Zdroju
 • Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym

       przez Organizatorów.

      j) Tekst dyktanda opracowany zostanie na podstawie zasad pisowni i interpunkcji zawartych   w Wielkim słowniku ortograficznym PWN, pod redakcją Edwarda Polańskiego, Wydawnictwo    Naukowe PWN, Warszawa 2016

5.Nagrody

a) Zwycięzcy V DYKTANDA otrzymają nagrodę główną (pióro) i tytuł UZDROWISKOWEGO MISTRZA ORTOGRAFII.

b) Wszyscy uczestnicy dyktanda otrzymają pamiątkowe dyplomy.

6.Postanowienia końcowe

a) Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego Regulaminu.

b) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności będą tego wymagać) do skrócenia, przedłużenia, unieważnienia konkursu lub pewnych jego etapów.

c) Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym Regulaminie zostaną wykluczeni z udziału w konkursie. W trakcie konkursu decyzję o wykluczeniu podejmować będą osoby pilnujące przestrzegania przez piszących dyktando postanowień Regulaminu.

d) Niniejszy Regulamin dostępny jest w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. T. Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju oraz na stronie internetowej: www.mbp-szczawno.pl

e) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne

zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora.

f) Sytuacje nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator lub Jury Dyktanda.

———————————————————————————————————————

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że akceptuję regulamin V DYKTANDA „O PIÓRO BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU” organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczawnie-Zdroju oraz wyrażam zgodę na opublikowanie zdjęć oraz informacji o udziale, wynikach na stronie internetowej MBP w Szczawnie-Zdroju, portalu Facebook MBP, stronie Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju oraz w regionalnych mediach, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. nr 101 poz.926 z póź. zm./

OŚWIADCZENIE ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ W POLSCE

Ja niżej podpisany/a: oświadczam, że:

 1.  Uczestnicząc w dyktandzie, zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich wytycznych dotyczących zasad zachowania bezpieczeństwa związanego ze zwalczaniem epidemii COVID 19.
 2. Jestem świadomy/a pełnej odpowiedzialności wynikającej z udziału w dyktandzie w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
 3. Nie miałem kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Mój stan zdrowia jest dobry, nie przejawiam żadnych oznak chorobowych,  np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.
 4. Nie jestem/jestem (niewłaściwe skreślić) uczulony/a na wszelkie środki dezynfekujące.

DATA I PODPIS…………………………………………………………………………………

ZAŁĄCZNIK NR 1 DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

FORMULARZ

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka……………………………………………………….

w V DYKTANDZIE „O PIÓRO BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU” oraz akceptuję regulamin V DYKTANDA „O PIÓRO BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU” organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczawnie-Zdroju oraz wyrażam zgodę na opublikowanie zdjęć oraz informacji o udziale, wynikach mojego dziecka na stronie internetowej MBP w Szczawnie-Zdroju, portalu Facebook MBP, stronie Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju oraz w regionalnych mediach, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. nr 101 poz.926 ze zm./

DATA I PODPIS………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ W POLSCE

Ja niżej podpisany/a: oświadczam, że:

 1.  Uczestnicząc w dyktandzie, zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich wytycznych dotyczących zasad zachowania bezpieczeństwa związanego ze zwalczaniem epidemii COVID 19.
 2. Jestem świadomy/a pełnej odpowiedzialności wynikającej z udziału w dyktandzie w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
 3. Nie miałem kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Mój stan zdrowia jest dobry, nie przejawiam żadnych oznak chorobowych,  np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.
 4. Nie jestem/jestem (niewłaściwe skreślić) uczulony/a na wszelkie środki dezynfekujące.

DATA I PODPIS………………………………………………………………………………

Author: Biblioteka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *