Dzień: 2020-02-07

Regulamin Czytak 4

 Regulamin wypożyczania urządzenia Czytak  4

Użyczonego Miejskiej  Bibliotece Publicznej w Szczawnie-Zdroju w ramach projektu

„Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących –Edycja 2019”

(projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)I.

                                                                    Postanowienia ogólne   :                                                                               

1.  Biblioteka  może  wypożyczać  urządzenie  Czytak4  czytelnikom  biblioteki  posiadającym aktywne konto czytelnicze i orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku.

2.  Urządzenie Czytak 4 nie może być wypożyczane osobom nie będącym czytelnikami biblioteki  i osobom nie spełniającym warunków określonych w regulaminie./pkt 1/

3.  Z urządzenia Czytak 4 może korzystać tylko osoba , która je wypożyczyła. Wypożyczający nie może udostępniać urządzenia osobom trzecim.

 4.  Czytelnicy wypożyczający urządzenie Czytak 4 są zobowiązani do podania  numeru  telefonu, który jest konieczny do utrzymywania kontaktu pomiędzy biblioteką a czytelnikiem.

5.  Warunkiem wypożyczenia urządzenia Czytak 4 jest pisemne potwierdzenie wypożyczenia przez czytelnika lub jego prawnego opiekuna. Za osobę niepełnosprawną deklaracje może wypełnić opiekun, podaje on wtedy swoje dane .

6.  Czytelnik zobowiązuje się do terminowego zwrotu urządzenia .

7.  Termin  zwrotu  urządzenia  Czytak 4  określa  Biblioteka,  jednak  czas  wypożyczenia nie powinien być dłuższy niż 30 dni. Po tym okresie możliwe jest przedłużenie terminu wypożyczenia urządzenia pod warunkiem aktywnego korzystania przez czytelnika ze zbiorów cyfrowej książki mówionej dostępnych w Bibliotece Publicznej i braku listy osób oczekujących.

8.  Czytelnik nie może we własnym zakresie naprawiać urządzenia ani dokonywać w nim jakichkolwiek zmian i przeróbek.

9.  Czytelnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów napraw urządzenia lub zakupu nowego, jeśli ulegnie ono  zniszczeniu z jego winy.

10. Urządzenie Czytak 4 jest wypożyczane bezpłatnie.

                                                                          Przepisy końcowe  :

1.       Nieprzestrzeganie Regulaminu lub niewłaściwe użytkowanie urządzenia Czytak 4 może spowodować  okresowe lub stałe zawieszenie w prawie z korzystania z niego. Od takiej decyzji przysługuje prawo odwołania do dyrektora biblioteki.

2.       W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem prawo decyzji przysługuje dyrektorowi biblioteki.

3.       Miejska Biblioteka Publiczna zastrzega sobie prawo domagania się od czytelnika zwrotu kosztów naprawy lub zakupu nowego urządzenia Czytak 4, jeśli ulegnie ono zniszczeniu  z powodu celowego zniszczenia lub niewłaściwego użytkowania przez czytelnika.

Czytak 4

Czytanie książek łatwiejsze dla niepełnosprawnych dzięki nowej
usłudze w naszej bibliotece
 
 
 Miło jest nam poinformować, że Biblioteka przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2019” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.   W ramach projektu biblioteka otrzymała nieodpłatnie jeden egzemplarz odtwarzacza cyfrowych książek mówionych – Czytak 4. Urządzenie jest przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabo widzące, jest także przyjazne dla osób starszych. Charakteryzuje się bardzo prostą obsługą i dobrą jakością dźwięku. W łatwy sposób pozwoli czytelnikom skorzystać z dobrodziejstw książki mówionej.   Na podstawie umowy użyczenia nasza placówka będzie mogła wypożyczać urządzenia osobom niepełnosprawnym.  Dzięki wsparciu Ministra Kultury Czytelnicy z dysfunkcją wzroku będą mieć łatwiejszy dostęp do książek nagranych w postaci audiobooków.  Stowarzyszenie „Larix” od 2007 r. zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabo widzących. We współpracy ze Stowarzyszeniem nasza biblioteka będzie wciąż powiększać księgozbiór o nowe ciekawe pozycje książkowe.